Vår kvalitet och våra certifikat – din trygghet

Inom Finlarm upplever vi att kunder all oftare efterfrågar säkerhetsinstallationer som uppfyller gällande normer och standarder. Detta är något som vi på Finlarm sedan länge tagit fasta på och vi levererar uteslutande certifierade produkter och tjänster.


Certifiering är frivillig vilket innebär att det bara är de mest seriösa företagen som väljer att certifiera sig, sin personal och de produkter som används. Inom Finlarm ser vi inte certifiering som valbart utan snarare en självklarhet i syfte att uppfattas som en trovärdig partner.

Idag är Finlarm certifierad anläggarfirma inom områdena brandlarm, inbrottslarm, CCTV och lås. Det innebär att vi som företag lever upp till de normer och krav som detta kräver. Exempel på krav är ett godkänt kvalitetssystem, innehav av polismyndighetens tillstånd enligt larmlagen samt rutiner för att förvara, skydda och rekonstruera uppgifter kring våra kunders anläggningar.

Certifiering av person uppnås via examen och årlig uppföljning av utförda arbeten. De krav som ställs för att bli certifierad är bland annat flerårig praktisk erfarenhet, teoretiska studier samt hög kunskap om normer och tillämpliga lagar. Finlarm har idag certifierad personal, så kallade behöriga ingenjörer, inom områdena brandlarm, inbrottslarm, CCTV och lås.

I syfte att kvalitetsgranska och ständigt förbättra innehållet i vårt erbjudande samarbetar Finlarm med branschens största certifieringsorgan, Svensk Brand och Säkerhetscertifiering AB (SBSC).

SBSC certifierar årligen vår verksamhet avseende:

  • kvalitetssystem ISO
  • anläggarfirma inbrottslarm
  • anläggarfirma brandlarm
  • anläggarfirma CCTV
  • anläggarfirma Lås
  • anläggarfirma Cybersäkerhet
  • certifierade ingenjörer inbrottslarm
  • certifierade ingenjörer brandlarm
  • certifierade ingenjörer CCTV
  • certifierade ingenjörer Lås


Läs mer om SBSC, certifierade företag och certifierade produkter:

Vår kvalitet – din trygghet

Finlarm arbetar utifrån ett certifierat ledningssystem för kvalitet i överensstämmelse med de krav som finns i ISO 9001:2015. Kvalitetsledningssystemet är väl dokumenterat i en kvalitetsmanual och i en rutinhandbok.

Vårt ledningssystem omfattar hela verksamheten och ger oss förutsättningar för rätt kvalitet från start. Ledningssystemet säkerställer att såväl externa som interna krav och förväntningar på verksamheten uppnås.

Inom Finlarm har vi en väl utarbetad internkontroll. Som exempel gör vi löpande okulära besiktningar på varandras installationer samtidigt som vi strävar efter att ha olika personer som driftsätter respektive provar av anläggningen vid en nyinstallation.

SBSC gör årligen en granskning av vårt kvalitetsledningssystem och att vi som företag arbetar i linje med systemet.

Inom Finlarm har vi rutiner för att identifiera, undersöka och utvärdera vilka miljöaspekter som påverkas av vår verksamhet. Miljömässigt är vårt viktigaste mål att minimera utsläppen från våra transporter samt att minimera avfallet från våra installationer. Ett av våra övergripande miljömål är att minska förbrukningen av fossila bränslen från egna fordon. Mätningar visar en fortsatt neråtgående trend och att förbrukningen totalt sett minskar per mil.

Finlarm arbetar efter ett miljöledningssystem, vilket följer branschanpassningen som Elektriska Installatörsorganisationen EIO upprättade i form av EIO Q – MILJÖ, och baseras på SS-EN ISO 14001 och AFS 2001:01. Checklistor finns för kritiska moment som fungerar som en kvittens på att egenkontroller har utförts. Särskilt vikt lägger vi vid rutinen kring hantering av farligt avfall, såsom batterier och joniserande detektorer.

Till samtliga våra kunder upprättar vi en projektanpassad Kvalitetsplan och Miljöplan.

Certifikat

» Om man endast anlitar certifierade säkerhetsleverantörer så blir upphandlingen så mycket enklare. «

SBSC